سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه محمودی –
کمال صولتی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

چکیده:

این پژوهش با هدف رضایت سنجی ازخدمات بهداشتی درمانی و رابطه آن با بهزیستی روانشناختی درجانبازان شهرشهرکرد اجرا شد پژوهش ازنوع توصیفی بود و جامعه آماری آن جانبازان بالای ۲۵درصد درشهرشهرکرد بود که ازبین آنها ۲۵۵ نفر با استفاده ازفرمول کوکران انتخاب شدند ابزار سنجش پرسشنامه خدمات بهداشتی درمانی حیدری ۱۳۸۹ و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ۱۹۸۰ بود داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد یافته ها نشان داد رضایت ازخدمات بهداشتی درمانی با برخی ازمولفه های بهزیستی روانشناختی دارای رابطه معناداری هستندp<0/05