سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده میترا سرمدی – کارشناس فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مازندران
سیده فرشته رضا نژاد –
عباس دوانلو –

چکیده:

رضایت یک فرایند است که متغیرها کلیدها و مکانیسم هایی برای آن درنظرگرفته میشود البته اعتقاد براینست که رضایتمندی مرحله نهایی یک فرایند روانشناختی است که به عنوان نتیجه نهایی همه فعالیت هایی درطول فرایند خدمت انجام می شود تلقی می گردد و فقط نتیجه مشاهده یا مصرف مستقیم محصول یا فرمت نیست بلکه عبارتند از دستیابی به هدفدلخواه که توسط دو عامل مداخله گر نتیجه و منبع یا استاندارد حاصل می شود باتوجه به اینکه اینترنت یکی از عناصر جدایی ناپذیر حیات بشری دردوران حاضر است و هرروزه نیاز به آن رو به گسترش می باشد لذا با بررسی رضایتمندی افرادی که از سرویسهای مختلف اینترنتی استفاده می کنند و بررسی روشهای مختلف کسب آن جهت برنامه ریزی هرچه جامع تر و بهتر نیاز است مطالعات مختلفی درارگان ها نهادها و سطح جامعه صورت گیرد لذا ما برآن شدیم تا دردانشگاه علوم پزشکی مازندران درسطوح مختلف سرپرستی هیئت علمی دانشجویان و کارمندان میزان رضایتمندی از سرویسهای اینترنت را مورد ارزیابی قرار دهیم