مقاله رضایت مندی مراجعه کنندگان از مراقبت های بهداشتی اولیه: مقایسه دو مرکز بهداشت شهرستان در دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نظر دارا بودن گواهینامه ایزو در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهداشت و توسعه از صفحه ۵۴ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: رضایت مندی مراجعه کنندگان از مراقبت های بهداشتی اولیه: مقایسه دو مرکز بهداشت شهرستان در دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نظر دارا بودن گواهینامه ایزو در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایتمندی
مقاله مراجعه کنندگان
مقاله ایزو
مقاله مراکز بهداشت
مقاله مراقبت های بهداشتی اولیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور مریم
جناب آقای / سرکار خانم: یزدی فیض آبادی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: بلالی میبدی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی مقصودی سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از اصول نظام مدیریت کیفیت در سازمان ها، توجه به رویکرد مشتری مداری و یکی از معیارهای سنجش اثربخشی خدمات سازمان، میزان رضایتمندی مشتریان است. پژوهش حاضر با هدف، مقایسه سطح رضایتمندی مشتریان مراکز بهداشت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان در شهرستان های بردسیر [دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱  International organization for standardization)یا ISO 9001) [و زرند (بدون گواهینامه ایزو ۹۰۰۱) انجام پذیرفت.
روش ها: مطالعه مقطعی حاضر در سال ۱۳۹۰ با مشارکت ۹۶۰ نفر (۴۸۰ نفر در هر شهرستان) از مراجعین انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته در دو بخش اصلی خدمات عمومی و تخصصی برای سنجش رضایت بود. جهت تحلیل داده ها از آزمون های c2، همبستگی Pearson و Logistic regression استفاده گردید. معیار قضاوت برای رضایت مطلوب کسب ۷۵ درصد نمره سوالات مربوط به آن بخش بود.
نتایج: سطح رضایتمندی مطلوب مراجعین شهرستان زرند (۸۳٫۳ درصد) بیشتر از بردسیر و واحدهای تابعه آن (۷۰٫۲ درصد) بود. از بین ابعاد رضایتمندی مراجعین، بین رضایتمندی از خدمات عمومی واحدهای تابعه مرکز بهداشت شهرستان زرند و بردسیر تفاوت معنی داری مشاهده گردید (P<0.01)، اما با استفاده از رگرسیون لجستیک چند متغیره، بین کل رضایتمندی مراجعین با متغیرهای دموگرافیک رابطه معنی داری مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت ایزو در شهرستان بردسیر در مقایسه با شهرستان زرند که این نظام را پیاده سازی نکرده است، منجر به بهبود کلی رضایتمندی مراجعین نگردید. بنابراین بر بهره گیری از رویکردهای مدیریت مبتنی بر نیاز به جای مدگرایی و الگوهای هیجانات سازمانی تاکید می گردد.