مقاله رضایت جنسی در زنان استفاده کننده روش های طبی و منقطع جهت پیشگیری از بارداری، تبریز ۹۱ – ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۵۴ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: رضایت جنسی در زنان استفاده کننده روش های طبی و منقطع جهت پیشگیری از بارداری، تبریز ۹۱ – ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نزدیکی منقطع
مقاله روش های ضدبارداری
مقاله رضایت جنسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذری سحر
جناب آقای / سرکار خانم: شهنازی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: فرشباف خلیلی عزیزه
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نژاد ام البنین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: حدود ۴۸ درصد حاملگی ها در آمریکا ناخواسته یا بدون برنامه ریزی هستند که ناشی از عدم استفاده از روش های بارداری مطمئن یا استفاده نادرست می باشد. بین انتخاب روش ضدبارداری و رضایت جنسی رابطه ای قوی وجود دارد تا جایی که کاهش میل جنسی مانعی برای استفاده از روش های ضدبارداری است.
روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی – مقایسه ای در سال ۹۰ – ۹۱ انجام گرفت. ۳۸۷ خانم متاهل ۴۵ – ۱۵ ساله که جهت پیشگیری از بارداری از روش های طبی و ۳۸۷ نفر که از روش منقطع استفاده می کردند، به صورت تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه شامل دو قسمت اطلاعات دموگرافیک (۹ سوال) و بررسی رضایت مندی جنسی بود. برای مقایسه رضایت مندی از پرسشنامه استاندارد پنج گزینه ای لارسون استفاده شد که از ۲۵ سوال تشکیل شده بود. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار spss نسخه ۱۸ و شاخص های آمار توصیفی و استنباطی کای دو، رگرسیون و t-test انجام شد.P  کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار تلقی شد.
یافته ها: میانگین نمره رضایت جنسی در روش منقطع ۶۹٫۶۸±۹٫۸ و در روش طبی ۶۸٫۶۶±۱۱٫۵۳ از دامنه نمره ۱۲۵ – ۲۵ بود که در هر دو گروه در سطح رضایت جنسی کم قرار داشت.
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر، رضایت جنسی در سطح پایین قرار داشت. با توجه به این که رضایت جنسی عامل مهمی در انتخاب روش ضدبارداری می باشد، لذا انجام مشاوره و ارایه اطلاعات مفید و درست در این زمینه به همه زنان واجد شرایط قبل از انتخاب روش پیشگیری از بارداری توسط کارکنان بهداشتی ضروری به نظر می رسد.