مقاله رضایت بیماران از خدمات و تسهیلات ارایه شده در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان، از لحظه پذیرش تا ترخیص که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۷۸۰ تا ۷۸۵ منتشر شده است.
نام: رضایت بیماران از خدمات و تسهیلات ارایه شده در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان، از لحظه پذیرش تا ترخیص
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایتمندی
مقاله بیماران
مقاله پذیرش بیمار
مقاله ترخیص بیمار
مقاله بیمارستان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودیان یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی فر جمیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پیمایش های رضایتمندی بیمار می تواند داده های ارزشمندی برای ارزیابی وضعیت موجود، آگاهی از کم و کیف برنامه های ارتقای فرایند و بهبود کیفیت در اختیار مدیران و سیاست گذاران بیمارستانی قرار دهد. با توجه به ضرورت توجه به نیاز های بیماران و تلاش در جهت تامین رضایتمندی آنان، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رضایت بیماران از تسهیلات و خدمات ارایه شده از لحظه پذیرش تا ترخیص در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان به انجام رسید.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود که در پاییز و زمستان ۱۳۸۸ در میان بیماران مراجعه کننده به بخش های بستری بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان به انجام رسید. تعداد ۱۹۶ بیمار، بر اساس فرمول و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزارگردآوری اطلاعات، یک پرسش نامه محقق ساخته مشتمل بر ۶۶ سوال در ۵ حیطه بود. روایی محتوایی ابزار مطالعه با نظر خبرگان و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب (a=0.87) Cronbach’s alpha تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه X (version X, SPSS Inc., Chicago, IL) و با استفاده از آزمون های آماری Kruskal– Wallis, Chi- square و Repeated measures ANOVA صورت پذیرفت.
یافته ها: با توجه به نتایج، میانگین نمره رضایت از پذیرش سرپایی ۱۵٫۵ درصد، پزشک درمانگاه ۲۷٫۹ درصد، پذیرش بستری ۱۵٫۹ درصد، خدمات پرستاری ۳۳ درصد، پزشک بستری ۳۸٫۶ درصد، خدمات عمومی و رفاهی ۵۵٫۲ درصد، بخش بستری ۴۲٫۱ درصد و بخش های اداری- مالی ۱۴٫۳ درصد بود. بین ویژگی های دموگرافیک و نمره رضایتمندی بیماران، رابطه معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که میزان رضایت کلی بیماران از خدمات ارایه شده در بیمارستان های مورد پژوهش ضعیف می باشد. تعیین عوامل ایجاد کننده نارضایتی و تلاش در جهت رفع آن ها و شناسایی و اصلاح برخی فرایند های بیمارستانی، به ویژه فرایند های پذیرش و ترخیص، از مواردی است که ضمن ایجاد امکان ارایه خدمات با کیفیت تر، زمینه رضایتمندی بیماران را فراهم می آورد.