سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدشاهین دانشمندی – گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سید محسن نبوی کلات – گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

این آزمایش جهت بررسی اثرات ناشی از تنش بارانهای اسیدی بر رشد و نمو گیاهچه ذرت در قالب طرح کاملاً تصادفی تا شش تیمار اجرا گردید. باران های اسیدی شبیه سازی شد در ۵ اسیدیته ( ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ pH) بهمراه آب مقطر (pH7) که به عنوان شاهد در نظر گرفت شد و سپس صفات مرتبط تا رشد و نمو گیاه چه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد میزان مصرف مواد ذخیره ای بذر (SRLR) و نرخ تبدیل مواد ذخیره شده (SRLR) با افزسایش اسیدیته آب طی یک روند نزولی در ۲pH به صفر رسید (۰/۰۵>P). شاخص بازدارنگی رشد ریشه ریشه و ساقه نیز در اسیدیته ۲ به ۱۰۰ درصد، با این وجود شاخص بازدارندگی رشد ریشه در ۵pH منفی شد (۳/۰۶۸-) که نشان دهنده افزایش رشد ریشه در این تیمار بود. براساس نتایج حاصل بیشترین طول ساقه در ۶pH و بیشترین طول ریشه در ۵pH بدست آمد ( به ترتیب ۴/۶ و ۲۵/۸۸ سانتی متر). نتایج مقایسه میانگین داده ها نشان داد ۵pH بیشترین و ۲pH حائز کمترین نسبت R/S بود ( به ترتیب ۶/۷۳ و صفر). نرخ رشد گیاهچه نیز تحت تاثیر باران های اسیدی بود بگونه ای که رشد گیاهچه در تیمار شاهد همواره نتایج بهتری از سایر تیمارهای نشان داد. از نتایج حاصل اسنتباط می شود کاهش اسیدیته آب و مسمویت ناشی از باران های اسیدی می تواند مانع رشد و نمو و استقرار گیاهچه ذرت شود.