سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالعلی ذوالانواری – گروه فیزیک دانشگاه اراک
ابراهیم حاج علی – گروه فیزیک دانشگاه اراک
اعظم فتحی – گروه فیزیک دانشگاه اراک

چکیده:

در این مقاله تک بلورهای NaClxBr1-x به ازائ مقادیر x بین ۰ و ۱ به روش چوکرالسکی رشد و خواص فیزیکی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. ساختار شبکهای بلورهای رشد یافته به ازائ مقادیر مختلف x همچنین بازائ دماهای متفاوت بین ۲۵ – ۲۷۵ درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی میزان سختی و تغییرات آن در بلورهای رشد داده شده، آزمایشات سختی سنجی انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش درصد برمید سدیم تغییرات سختی ابتدا افزایش و برای ترکیب ۰٫۵ NaCl0.5Br به مقدار ماکزیمم خود رسیده و سپس کاهش مییابد.