سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهره زارع زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
رئوف سید شریفی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
مرتضی برمکی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
اکبر عبدی – مربی مرکز تحقیقات گیاه شناسی تبریز

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد دانه ذرت رقم SC-404 در پاسخ به تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد گیاه، در سطوح مختلف کود نیتروژن آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع استان آذربیجان شرقی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل چهار سطح کود نیتروژن (صفر و ۶۰ و ۱۲۰ و ۱۸۰ کیلو گرم در هکتار) از منبع اوره و تلقیح بذر با سویه های مختلف باکتری در سه سطح (باکتری آزوسپریلیوم لیپوزوم استرین OF ، ازتوباکتر کروکوکوم استرین ۵ و عدم تلقیح با این باکتری به عنوان شاهد) بودند. نتایج این بررسی نشان داد که تلقیح بذور ذرت با باکتری آزوسپریلیوم تاثیر بسزای در صفت های تعداد بلال در بوته، وزن بلال، قطر بلال،قطر چوب بلال، وزن هکتولیتر و تعداد دانه در دریف داشت. در این آزمایش، نتایج نشان داد که باکتری ازتو باکتر در رشد و عملکرد ذرت تاثیر بسزایی ندارد.