سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم مولایی آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی
غلامرضا جاهد –
اکبر گلدسته –
محمود علیمحمدی –

چکیده:

آلودگی آب های معدنی بطری شده به سودوموناس آئروژینوزا به عنوان پاتوژن الیگوتروف و فرصت طلب و شاخص مدیریت فرایند در تولید بیانگر آلودگی درمنشا آب و یا طی فرایند بطری پرکنی است دراین مطالعه مداخله ای سوسپانسیون میکروبی تهیه و دربطری ها تلقیح شد نمونه ها در محیط بیرون تحت نورو تاریکی و نیز دماهای ۴ و ۲۰ و ۳۷و۵۹ درجه روز قرارداده شدند با فیلتراسیون غشایی مقدار باکتری ها بررسی و آزمونهای ناپارامتری در spss بکاربرده شد بیشترین تعدادباکتری مربوط به ۳۷ درجه بود شدیدترین کاهش مربوط به ۴ درجه و شرایط تحت نور خ ورشید بود بطوریکه در روز ۵۰ نزدیک به صفر شد دمای اتاق تاثیری درکاهش باکتری تا روز ۵۰ نداشت دماهای بالا درفصول گرم سبب افزایش رشد و دمای پایین و تابش اشعه UV نورخورشید البته در هوای سرد باعث کاهش ان می می شود.