سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم مولایی آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت دانش
غلامرضا جاهد – عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
اکبر گلدسته – عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه علم و فرهنگ
محمود علی محمدی – عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

وجود سودوموناس آئروژینوزا به عنوان پاتوژن الیگوتروف و فرصت طلب و شاخص مدیریت فرآیند در تولید نشان دهنده آلودگی آب در منشاء یا در طول فرآیند بطری پرکنی است. هدف این مطالعه بررسی شرایط دمایی و زمانی موثر در رشد و بقای سودوموناس آئروژینوزا در آب بطری شده در طی حمل و نگهداری می باشد. مطالعه از نوع مداخله ای بوده و در سال ۸۹ در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت. بعد از تهیه سوسپانسیون میکروبی غلظت آن با محلول های استاندارد مک فارلند انطباق داده شد و مقدار موردنیاز جهت حداقل غلظت ۱۰۲ در بطری ها تلقیح شد. نمونه ها در شرایط دمایی c4، c20 وc37 و در روزهای ۰، ۳، ۷، ۱۴، ۲۸ و ۵۰ قرار داده شدند. با روش فیلتراسیون غشایی غلظت باکتری ها در زمان های مختلف پس از تلقیح و با استفاده از محیط های کشت مختلف و آزمایش های تاییدی بررسی شدند. داده ها با آزمون های آماری ناپارامتری در SPSS تحلیل شد. تعداد باکتری تا روز سوم افزایش و پس از آن کاهش یافت. بیشترین افزایش تعداد مربوط به دمای c37 و بیشترین کاهش مربوط به دمایc4 بود به طوریکه در روز ۵۰ نزدیک به ۰ شد. دمای اتاق تاثیری در کاهش باکتری ها تا روز ۵۰ نسبت به ابتدای مطالعه نداشت. دماهای بالای نگهداری مانند داخل خودرو، کیف و غیره در فصول گرم سبب افزایش رشد و بقای سودوموناس شده و دماهای پایین باعث کاهش آن می شود.