سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهسا مهاجری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه زنجان
عبدالحسین پری زنگنه – دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه زنجان

چکیده:

رشدوتوسعه لجام گسیخته و بی برنامه شهرها که ناشی ازافزایش رشد جمعیت شهری است پراکندگی نامعقولی رادرساختارشهرها به وجود آورده که موجب اثرات مخرب زیست محیطی شده است که دراین بین آلودگی هوا بهعنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار برمحیط زیست شهری مشکلاتی را درفضای شهری موجب شده است که نه تنها ساکنین شهرها بلکه تمام محیط زیست را درمعرض عوارض ناشی ازخود مورد تهدید قرار داده است از این رو برنامه ریزان و طراحان شهری جهت کاهش تبعات پیشامده ناشی از رشد بی برنامه شهرها رو به سوی برنامه ریزی و توسعه پایدار شهری آورده اند که توسعه پایدار و رشد هوشمند شهری با نگاهی همه جانبه و با اریه اصول و استراتژی هایی درپی تصحیح اثرات منفی پراکندگی نامعقول شهرها و تعین بهترین مکان برای توسعه هستند لذا مقاله حاضر با معرفی رشد هوشمند شهری و توسعه پایدار شهری و نقش این راهبردها درکالبد و فرم شهری درراستای کاهش آلودگی و تحلیل و واکاوی اصول این راهبردهای طراحی پایدار و چگونگی تحقق این اصول درساختار موجود در کلانشهرها می پردازد.