سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم مومنی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حمید ابریشمی مقدم – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کامران کاظمی – دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک
راینهارد گرب – دانشگاه پیکاردی، دانشکده پزشکی، گروه بیوفیزیک

چکیده:

تغییرات مورفولوژیک مغز نوزادان شاخص مهمی در رشد مغز انسان میباشد و تحلیل کمی روند رشد آن در مطالعات عصبی سودمند میباشد. نکته مهم در تحلیل کمی رشد مغز نوزادان دقت زمانی مورد نیاز میباشد. این مقاله رشد مورفولوژیک مغز نوزادان را بطور عمومی بررسی کرده است تا برای اولین بار تخمین دقت زمانی مورد نیاز در هفتههای پس از تولد بدست آید. بدین منظور در ابتدا دو بازه سنی ۳۹-۴۰ و۴۱-۴۲ هفتگی از زمان شروع بارداریGestational Age)در نظر گرفته شد و دو مدل هندسی مبتنی بر تصاویرT1 ساخته شد. انحراف مکانی برخی نشانگرهای آناتومیک و متوسط میانگین و بیشینه طول دگردیسی Deformation) مکانی در ۱۱ تصویر ساخت مدل هندسی و ۷ تصویر تست یکسانسازی شده به مدل هندسی مقایسه و بررسی شدند نتایج آزمونtبا بیشینه مقدارpبرابر ۰/۰۳تفاوت معنیدار در مکان ویژگیهای آناتومیک و متوسط میانگین و بیشینه طول بردار دگردیسی مکانی را در این دو بازه سنی نشان داد