سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عزیزاله امیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دانشکده علوم کشاورزی
علی نقی فرح بخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دانشکده علوم کشاورزی

چکیده:

باقی ماندن دراز مدت علفکشها در خاک، ایجاد علفهای هرز مقاوم و از بین بردن ثبات و تعادل اکوسیستمها ازویژگیهای منفی سموم علفکش هستند. دراین تحقیق، اثرات پسمانی یکی از علفکشهای مورداستفاده در زراعت ذرتبرفراسنجههای رشد گیاه زراعی گندم که به طورمعمول درشرایط استان فارس پس از ذرت کاشته میشود موردارزیابی قرارگرفت. اثرات پسمانی علفکشهای ذرت روی کشت بعدی گندم رقم پیشتاز آزمایشی گلدانی در گلخانه با استفاده ازروش زیستسنجی به صورت طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار انجام شد. انتخاب تیمارهایآزمایش براساس مقادیر احتمالی پسمانی علفکش فورام سولفورون شامل: صفر (شاهد)، ۵۰،۴۰،۲۰،۱۰،۵ ، ۱ و ۱۰۰ درصد از مقادیر توصیه شده آنها در شرایط مزرعه بود. بذور گندم درگلدانهایی به قطر ۷ سانتیمتر و حاوی خاک بکر و بدون سابقه مصرف علفکش به آنها اضافه شد. هشت هفته پس ازجوانهزنی بذور، فراسنجههای رشد شامل درصد جوانه زنی، طول ساقه ،طول ریشه ، وزن تر و خشک ساقه و ریشه اندازه گیری شد. دادههایی به دست آمده از آزمایش با استفاده از تسهیلات کامپیوتری و نرم افزارSAS مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفت. مقایسه میانگینها که با استفاده از آزمون LSDانجام شد نشان داد که تمام فراسنجههای رشد گندم تحت تاثیر تیمارهای مختلف قرارگرفت و از لحاظ آماری اختلاف معنیداری با شاهد بدون مصرف علفکش نشان دادند. رابطه غلظت های پسمانی علفکش فورام سولفورون با کاهش وزن تر و خشک نهال بذرهای گندم خطی بود.