مقاله رشد اقتصادی بخش کشاورزی و فقر روستایی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۵۷ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: رشد اقتصادی بخش کشاورزی و فقر روستایی در ایران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه گذاری
مقاله موجودی سرمایه
مقاله فقر روستایی
مقاله کشاورزی
مقاله رشد اقتصادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالدی کوهسار
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقت نژادشیرازی اندیشه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فقر روستایی، مقوله ای چند بعدی است که سطح رشد اقتصادی کشاورزی و الگوی توزیع درآمد در وضعیت آن تاثیر به سزایی دارند. در این میان نقش سرمایه گذاری کشاورزی به عنوان یک متغیر سیاستی در رشد اقتصادی کشاورزی و درنتیجه فقر روستایی انکارناپذیر بوده و آگاهی از میزان و جهت اثر سرمایه گذاری کشاورزی در برنامه های فقرزدایی روستایی بسیار با اهمیت است.
روش: در این مطالعه، مناطق روستایی و بخش کشاورزی ایران به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیده و با استفاده از آمار دوره زمانی ۸۵ـ۱۳۵۰ و از طریق مدل های رگرسیونی اثر سرمایه گذاری (موجودی سرمایه) کشاورزی، نیروی کار و الگوی توزیع درآمد بر رشد اقتصادی کشاورزی و فقر روستایی بررسی شده است. با به کارگیری نرم افزارE-views ، معادلات موردنظر، برازش شده و ضرایب آن محاسبه گردیده است.
یافته ها: موجودی سرمایه، نیروی کار و بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی تاثیر مثبت معناداری بر رشد اقتصادی کشاورزی دارند.
نتایج: افزایش موجودی سرمایه (سرمایه گذاری) در بخش کشاورزی می تواند به کاهش فقر مطلق روستایی کشور، کمک نماید.