سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آراز یزدی زاد – کارشناس ارشد مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت، دانشگاه تربیت مدرس.
علیرضا صبورروح اقدم – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مواد، دانشیار.
یاسین عبداللهی – کارشناس ارشد مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت، دانشگاه تربیت مدرس.
عبدالسلام کریم زاده – کارشناس ارشد مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده:

به منظور بهبود خواص پوشش حاصل از رسوبنشانی الکتروفورتیک EPD) نانوذرات تیتانیا بر روی زمینه تیتانیم، اصلاح زیرلایه با استفاده از فرآیند اکسیداسیون میکروآرکMAO)انجام گرفت. فرآیندMAO به مدت ۱۰ دقیقه در الکترولیتی حاوی تری سدیم فسفات و سدیم کربنات انجام شد. زبری پوشش اندازهگیری شد و ریزساختار آن توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مشاهده شدEPD با استفاده از سوسپانسیون بوتانلی حاوی ذرات تیتانیا و مقدار بهینه تریاتانولآمین به عنوان پراکندهساز انجام شد. عملیات حرارتی پوششها در دمای ۸۰۰ به مدت ۲ ساعت تحت اتمسفر گاز آرگون انجام شد. استحکام چسبندگی پوششهای الکتروفورتیک اندازه گیری شد ومشخص شد که اعمال فرآیندMAO بر روی تیتانیم، چسبندگی پوشش الکتروفورتیک نانوذرات تیتانیا به زیرلایه را تا ۲ برابر افزایش می دهد. فعالیت فتوکاتالیستی پوشش، قبل و بعد از عملیات حرارتی توسط اندازهگیری میزان زوال متیلن بلو تحت تابش پرتوUVاندازهگیری شد. نتایج نشان داد که پوشش حاصل نانوساختار است. فعالیت فتوکاتالیستی بالایی دارد به طوری که پس از ۷۵ دقیقه، ۵۶ درصد متیلن بلو را به اجزای بیرنگ تجزیه میکند