سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن عبدی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

محققان علم هیدرولیک رسوب رسوبات را بهدو دسته چسبنده و غیرچسبنده تقسیم کردها ند تفاوت این دو نوع رسوب دراندازه متوسط دانه ها و میزان رس ولای موجود درآنهاست که به رسوب خاصیت چسبندگی می دهد این دو نوع رسوب درفرسایش مکانیزم متفاوتی دارند دررسوبات غیرچسبنده فرسایش دیواره همزمان با فرسایش کف اتفاق می افتد درصورتی که دررسوبات چسبنده تنها بخش ناچیزی به این طریق فرسایش می یابد و بیشتر فرسایش دیوارهبه خاطر ریزش و لغزش آن به درون کانال و دراثرتعمیق و حرکت آب و رسوب درکانال صورت میگیرد درتحقیق حاضر پس ازمعرفی و شرح مکانیزم فرسایش دررسوبات چسبنده و روابط حاکم برآن مدل ریاضی ارای شده مورد بررسی قرارخواهد گرفت سعی میشود تا نتایج حاصل ازاین مدل با نتایج واقعی ازعملیات رسوبشویی انجام شده درمخزن سد سفیدرود مقایسه شود و درنتیجه برنامه برای این اطلاعات کالیبره میشود.