سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضوان زارع زاده – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، مدرس دانشگاه پیام نور واحد
پیمان رضائی – استادیار، دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی
سمیه قریشی مارمی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده:

جزیره قشم در منتهی الیه جنوب خاوری واحد رسوبی- ساختاری زاگرس قرار گرفته است. در این جزیره،واحدهای چینه نگاری رخنمون یافته شامل سری هرمز، سازند میشان، سازند آغاجاری و نهشته های کواترنری هستند. پادگانه های آهکی دریایی کواترنری جزیره قشم مهمترین بخش از مجموعه نهشته های این دوره بوده که معرف تغییرات نسبی سطح آب دریای خلیج فارس در پلیستوسن و هلوسن می باشند. پادگانه های مذکور به ضخامت ۳ تا ۱۰ متر با ناپیوستگی زاویه دار بر روی نهشته های قدیمی تر بویژه سازند آغاجاری قرار میگیرند. کانی های متشکله این پادگانه ها شامل کانی های شیمیایی و بیوشیمیایی( کلسیت و مواد آلی) و کانی های آواری (کوارتز، پلاژیوکلاز، کانی های تبخیری (هالیت) و کانی های رسی (ایلیت و کلریت) می باشند.مجموعه کانی های فوق نشان دهنده برتری ورود رسوبات از خشکی توسط جریان های رودخانه ای و توزیع توسط جریان های دریایی هستند. پارامترهای آماری محاسبه شده در این رسوبات بیانگر، میانگین اندازه ذرات بین ۵/۵۶ فی جورشدگی ۰/۹۸ فی کشیدگی ۲/۵ فی و کج شدگی کمتر از۱ (۰/۷۱) بوده است. در پادگانه های دریایی جزیره قشم ساخت های رسوبی لامیناسیون موازی، لایه بندی مورب پرشیب، فلاسربدینگ، لایه بندی تدریجی، اسکولیتوس و زمین های پف کرده مشاهده شده است. مطالعات رسوب شناسی و کانی شناسی نشان دهنده منشا قاره این رسوبات بوده است و از سوی دیگر برتری ذرات دانه درشت، جورشدگی متوسط با کج شدگی کمتر از ۱، نشان دهنده رسوبگذاری در یک محیط آرام و تأثیر جریان های دریایی و رودخانه ای درگسترش و توزیع این رسوبات می باشد. مطالعه حاضر نشان دهنده: رسوبگذاری این نهشته ها در شرایط پهنه بالای جزرومدی، پهنه بین جزرومدی، لاگون و سد با کانال های جزرومدی فراوان می باشد.