سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا طالب پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایر
مریم سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایر
حمیدرضا پاکزاد – عضو هیئت علمی، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مهرداد پسندی – عضو هیئت علمی، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

رشد سریع جمعیت و گسترش فعالیتهای صنعتی سبب افزایش پتانسیل پراکنش کانیهای سنگین در رسوبات دریای عمان گردیده است. بدین منظور رسوبات فلات قارهی دریای عمان واقع در استان هرمزگان درجنوب کشور ایران مورد مطالعه قرار گرفتهاند. جهت بررسی غلظت فلزات سنگین و عوامل فیزیکوشیمیایی ورسوبی مؤثر بر رسوبات، نمونه برداری از رسوبات بستر دریای عمان انجام شده و آزمایشات دانه بندی،کربنات سنجی، تعیین درصد مادهی آلی وpH ، Eh بر روی آنها صورت پذیرفته است. نوع کانیهای رسی رسوبات با استفاده از دستگاه XRD و غلظت فلزات سنگین نیز توسط دستگاه AAS تعیین گردید. نتایج حاصل نشان می دهند که کانیهای رسی کلریت، ایلیت و کائولینیت به عنوان کانیهای رسی اصلی و مونت موریونیت به مقدار ناچیز در برخی از نمونهها مشاهده میشوند که به سمت شرق بر میزان کائولینیت افزوده میگردد. صرف نظر از یکنواختی بافت رسوبات، بطور کلی متوسط غلظت فلزات سنگین کروم، روی، نیکل،کبالت و کادمیوم در رسوبات به سمت شرق روند کاهشی تدریجی دارد. علیرغم وابستگی نزدیک تمرکز عناصر نیکل، کبالت و کروم با مقدار ماده آلی در رسوبات مطالعه شده، عناصر روی و کادمیوم وابستگی زیادی به میزان محتوای آلی در رسوبات نشان نمی دهند.