سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا زندی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه تربیت معلم
فرج اله فیاضی – دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی از دانشگاه ایست انگلیا انگلیس، عضو ه
حمید علیزاده لاهیجانی – دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ار دانشگاه آکادمی علوم روسیه، موسسه
بهروز رفیعی – دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی از دانشگاه تربیت معلم تهران، عضو هی

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی رسوب شناسی نهشته های دور از ساحل دریای خزر در منطقه نوشهرتا تنکابن است . به این منظور ۷ مغزه از قسمت دور از ساحل با فواصل و عمقهای معین به روش مغزه گیری وزنی برداشت شده است. نتایج به دست آمده از آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی بیانگر آن است که رسوبات بیشتر از گل تشکیل شده و دارای بافت یکنواختی هستند. اندازه دانهها با دور شدن از ساحل کاهش مییابد در حالیکه محتوای کربنات و مواد آلی افزایش مییابد. مقایسه کانی شناسی رسوبات دریایی با رسوبات رودخانهای نشان میدهد که منشا رودخانهای اصلی ترین تامین کننده رسوبات است