سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جعفر شریفی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور،گروه زمین شناسی
فاطمه محسن نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور،گروه زیست شناسی

چکیده:

سازند ایلانقره در شمال شرقی شهرستان ماکو در اطراف دهکده های حاسون و ایلانقره رخنمون دارد. نهشته های دونین بالایی در این منطقه تناوبی از سنگ آهک براکیوپودا دار، ماسه سنگهای سبز و خاکستری، گلسنگ و شیل میباشد. نهشته هایفوق از طرف دایک و سیل های نفوذی دیاباز قطع شده در قسمتهای پایین سری بیشتر دیده میشوند. نهشته های رسوبی دونین بالایی در برسیهای میکروسکوپی تناوبی از گرینستون، پکستون، وکستون و مادستون میباشد و بافت سنگها از ذراتبیوکلاست، ذرات پوشش میکرایتی، اینتراکلاست و فسیلهای خودشکل)بیوفرم( و ذرات منشاء ریفی از جمله جلبکهای قرمز وکرینوئید با سیمان اسپاریت، میکرایت و دیسمیکرایت میباشد. در میکرو رخساره های موجود به مقدار مختلف ذرات کوارتز آواری پراکنده است فقط در سیمان بین دانه مشاهده میشود. تشکیل سیمان نئومورفیک در داخل بیوکلاستها و اینتراکلاستها وساختهای درزی-شکاف موازی و استیلولیت های ساده در بالای سری و نوع متقاطع در بخش زیرین مشاهده میشود. ماسه سنگها اغلب تناوبی از کوارتز آرنایت و کوارتز واکه هستند و ذرات کانی سنگین در اثر دی اژنز تماماً به رس التره شده بعد بهسریسیت تبدیل شده اند. گلسنگها لامینه های کوارتزیتی در حد سیلت، هماتیتی، آهکی و رسی میباشند در میان گلسنکها عدسیهای فلاسری کوارتز ، لامیناسیون مورب و موجی هستند. نتایج دیفراکسیون اشعه ایکسXRD(ترکیب کانی شناسی نهشته های کربناته دونین را کلسیت، دولومیت، ماسه سنگها-گلسنگها را کوارتز، هماتیت، مسکویت، آلبیت، کلریت و مونت مورلنیت تعیین شده است. از نظر ژئوشیمی فقط عنصر فسفر آنالیز شده درصد فسفر خیلی نادر پایینتر از ۵% میباشد سببفسفاتیزه نبودن نهشته های آهکی در منطقه موقعیت جغرافیایی زمان دونین و فرایندهای فیزیکو شیمیایی محیط دریای دونین در منطقه ماکو بلکه مساعد نبود. فسفاتیزه شدن کربناته در یک محیط ساکن و بدون ورود آواریهای ساحلی انجام میگیرد رشد وتنوع موجودات و تولید مواد آلی و فعالیتهای باکتریایی یکی از فاکتورهای مهم فسفاتزایی است در صورتی که این فرایندها در این مقطع مشاهده نمی شود.