سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرحسین قبادزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدرضا محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت
ایمان آذریان بروجنی – کارشناس ارشد، پژوهشگاه نیرو
حامد محبی – کارشناس ارشد، پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در این تحقیق پوشش دهی اسکرین پرینتYSZبر روی پایه های آندی متخلخلNiO-YSZصورت گرفت. برای بدست آوردن شرایط بهینه به منظور تولید الکترولیت پیل سوختی اکسید جامد، خمیرهای اسکرین پرینت با ۳ درصد متفاوتYSZتولید شد. پس از آن، تعداد دفعات مورد نیاز برای رسیدن به ضخامت بهینه الکترولیت با استفاده از تصاویر سطح مقطع الکترولیت اندازهگیری شد. اندازهگیری خواص مکانیکی با استفاده از روش نانوفروروندگی بر روی لایه الکترولیتنیم پیل بدست آمده در حالت بهینه ( ۴۰ % وزنیYSZ و ۵ بار پرینت) انجام گرفت. نتایج بدست آمده مقدار سختی و مدول الاستیک کاهش یافتهEr) را برای الکترولیت به ترتیب۱۱/۲ و۲۲۵ GPa نشان می دهد. همچنین آزمون نانوخراش میزان ضریب اصطکاک را برای لایه الکترولیت بر روی آند متخلخل با بار نرمال ۷۰۰۰ میکرونیوتن ۰/۳۱ نشان میدهد.