سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز بهادرمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی دانشگاه صنعتی شریف
ابوالقاسم دولتی – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در پژوهش حاضر، پوششهای نانو کامپوزیتی Ni-Co/SiC حاوی مقادیر گوناگونی ذرات ۲۰ نانومتری SiC از یکحمام وات اصلاح شده رسوب داده شد. تفاوت مورفولوژی پوششآ لیاژی Ni-Co و پوششهای کامپو زیتی Ni-Co/SiC با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مطالعه گردید و کیفیت پخش ذرات SiC درون زمینه Ni-Co با استفاده از میکروسکوپ اکترونی عبوری بررسی شد.خواص مکانیکی پوششهای آلیاژی و کامپوزیتی با به کارگیری تجهیزات آزمون خواص نانو مکانیکی همراه با میکروسکوپ AFM مورد آنالیز و مقایسه قرار گرفت. حضور ۱۱ % حجمی ذرات SiC سختی را حدود ۶۰ % افزایش داد. مضافاً، عمق خراش در پوششهای کامپوزیتی بیش از ۱۵ % کمتر از پوشش آلیاژی بود. در نهایت مقاومت به خوردگی پوششها در محلول ۳/۵% وزنی NaCl از طریق آزمون تافل بررسی گردید و مشخص شد عمق نفوذ خوردگی در کامپوزیتی با ۳۰/۵% حجمی ذرات SiC بیش از ۱۷ بار کمتر از پوشش آلیاژی Ni-Co است.