سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اردشیر رومیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
حمیدرضا پاکزاد – دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
مهرداد پسندی – دکتری هیدروژئولوژی
مهدی کمالی – کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

چکیده:

جهت بررسی غلظت فلزات سنگین و عوامل فیزیکوشیمیایی و رسوبی موثربررسوبات نمونه برداری ازرسوبات بستر تالابانزلی انجام گرفت ازمایشات دانه بندی تعیین مقدار ماده ی الی Eh,PH و مقدار کربنات برروی رسوبات دانه ریز صورت پذیرفت غلظت فلزات سنگین نیز توسط دستگاه AAS تعیین گردید نتایج حاصل نشانمیدهد که میانگین غلظت فلزات سنگین Sr ، Cu ، Pb Zn دررسوبات به ترتیب ۲۵/۳۳ ،۵۳/۳۳ ،۲۵۳/۷۷ و۱۱۷/۷۷ میکروگرم برگرم وزن خشک می باشد و با کاهش درصد ماسه افزایش درصد رس مقدار کربنات کلسیم و مقدار ماده الی متوسط غلظت عنصر Sr دررسوبات افزایش می یابد اما عناصر Cu ، Pb Zn نسبت به میزان محتوای ماده آلی کربنات کلسیم و همچنین درصد رس و درصد ماسه ی موجود دررسوبات وابستگی زیادی ندارند و تحت تاثیر PH رسوبات می باشند.