سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نجیبه پریزن – دانشگاه اصفهان
ناصر ارزانی – گروه زمین شناسی، پیام نور اصفهان
علی صیرفیان – دانشگاه اصفهان

چکیده:

شرایط رسوبگذاری سازند آسماری )الیگوسن پسین-میوسن پیشین( در حاشیه شرقی حوضه رسوبی زاگرس و دررخنمون گردنه گله بار در سمیرم، استان اصفهان، با بررسی رسوبات مخلوط کربناته- آواری مورد مطالعه قرار گرفته است. در این محل، سازند آسماری بر روی دولومیت های سفید رنگ سازند جهرم به صورت همشیب قرار دارد و فسیل های لپیدوسیکلینا در لایه آهکی خاکستری رنگ مشخص کننده قاعده آسماری است. لایه های ضخیم رخساره آهکی و با ریز رخساره بایوکلست کورالیناسه آ گرینستون- رودستون بخش زیرین این سازند را تشکیل می دهد و به سمت بالاتر به لایه هایی تبدیل می شود که مشخص کننده رسوبات مخلوط رخساره کربناته-آواری و از ریز رخساره بایوکلست گرینستون-رودستون میکروکنگلومرایی(Sandy-gravelly allochemic limestone) هستند. منشا بخش عمده ای از ذرات آواری، از مجموعه سنگ های آذرین و دگرگونی زون سنندج-سیرجان در شرق سمیرم هستند. به لحاظ محدود بودن رخنمون های رسوبات ساحلی سازند آسماری واحتمال فرسایش آن ها در زمان کوهزایی، توجه به رسوبات کربناته-آواری مورد مطالعه از نظر شناخت محیط رسوبی حاشیه حوضه رسوبی زاگرس در زمان الیگوسن-میوسن اهمیت دارد.