سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا نجف قلی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مصطفی رحیم نژاد – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
قاسم نجف پور – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
پانیذ ایزدی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

امروزه با توجه به بحران های حاصل از انرژی و رشد جمعیت ، صنعتی شدن جوامع ، محدودیت سوخت های فسیلی و مشکلات زیست محیطی، پیل سوختی رسوبی به عنوان یکی از منابع پاک و تجدیدپذیر انرژی مورد توجه قرار گرفته است.پیل های سوختیرسوبی به طور موثری می توانندطیف متنوعی ازمواد آلیموجود رسوبات را تبدیلبه جریان الکتریسیته کنند. .اخیرا پیشرفت های قابل ملاحظه ایبرای افزایشجریان خروجیازسیستمهایی رسوبی حاصل شده است، اما جهت بهینه تولید برق درمقیاسهای بزرگتوجه بیشتریموردنیازاست.در این تحقیق به بررسی ۴منبع رسوبی مختلف دریا، حوضچه پرورش ماهی، چشمه محلی و رودخانه محمود آباد به عنوان مولد جریان الکتریسته استفاده شده است. از گرافیت به عنوان الکترود در محفظه آند و کاتد پیل استفاده شد. رسوبات حاصل از رودخانه در مقایسه با سایر رسوبات استفاده شده دارای بالاترین دانسیته توانی برابر با mw/m2 74از خود نشان داده است. این پیل دارای ولتاژمدار باز۷۴۰ میلی ولت بوده است که به مدت ۱۲روز نیز کاملا پایدار بوده است .