سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا زالی – کارشناسی ارشدفیزیک

چکیده:

درفرایند بی دررو گرمایی بین دستگاه و محیط مبادله نمی شود Q=0 برای انجام این فرایند یاباید دستگاه را عایق بندی کرد به گونه ای که امکان تبادل گرما ازدستگاه سلب شود یا این که درانجام فرایند چنان سرعت عملی به خرج داد که گاز فرصت تبادل گرما با محیط را پیدا نکند درفرایند بی دررو نمودارهای P-V P-T V-T بهصورت هموگرافیک می باشددرفرایند بی دررو هرسه کمیت فشار دما و حجم تغییر می کند و کار به مسیر بستگی ندارد درفرایند بی دررو اگرحجم افزایش یابد فرایند انبساطی باشد دما و فشار گاز کاهش می یابند و وقتی حجم گاز کاهش می یابد درفرایند تراکمی دما و فشارگاز افزایش می یابند و همچنین شیب نمودار فرایند بی دررو دردستگاه مختصات P-V بیشتر ازشیب نمودارهای همدما است