سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم شکرریزفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه عمران و محیط زیست، واحد بین الملل دانشگاه
غلامرضا رخشنده رو – دانشیار بخش راه و ساختمان و محیط زیست، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
مریم غلامی –
مریم میراکبری –

چکیده:

در این مطالعه، قسمتی از استان فارس، برای ترسیم نقشه ی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از GIS انتخاب گردید. منطقه ی مورد مطالعه شامل لار، بوانات، ممسنی و روستاهای اطراف شیراز می باش د. این مناطق همانند سایر مناطق کشورمان در سال های اخیر تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته ان د . برداشت بی رویه آب و وقوع خشکسالی های متوالی باعث بروز مشکلات کیفی از جمله گرفتگی لوله ها، کمبود آب و … شده است. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت شناخت مناطق آسیب پذیر ، نقشه های کیفیت آب زیرزمینی با کمک داده های جمع آوری شده از منطقه و با استفاده از GIS ترسیم شد . نقشه های های حاصل از آب زیرزمینی نشان می دهد که در چه مناطقی سختی، TDS، شوری و کلرید بیشتر از حد مجاز بوده اند . از این روش می توان برای معلوم نمودن کیفیت آب زیر زمینی برای مصارف شرب و آبیاری استفاده نمود . از نرم افزار ARCGIS به منظور تولید نقشه های مربوط به شاخص های متفاوت کیفی، تحلیل مکانی این شاخص ها و انطباق آن ها برای تهیه نقشه نهایی کیفیت آب زیرزمینی استفاده گردی د . نقشه کیفیت آب زیرزمینی تهیه شده نشان دهنده ی قسمت هایی از منطقه ی تحت مطالعه است که برای آشامیدن یا مقاصد آبیاری مطلوب یا نامطلوب است.