سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر کریم پورقانعی – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
امیرحسین دائی سرخابی – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
میرهادی سیدعربی – دانشگاه تبریز

چکیده:

دردستگاه های تست کشش برای اندازه گیری تغییر طول نمونه حین اعمال تنش ازروشها و ابزارهای تماسی مانند اکستنسیومتر و انواع کرنش سنج ها استفاده می شود که محدودیت ها و دقت کم این روشها منجر به ارایه مقادیر دور ازانتظار و متفاوت از تئوری مساله برای کرنش می شوند دراین تحقیق جهت رفع این نقصان و بهبود اندازه گیری کرنش روشی غیرتماسی با ستفاده ازتکنیکهای پردازش تصویر وهمبستگی تصاویر دیجیتال درمحیط متلب معرفی می شود برای این منظور پس ازتهیه فیلم کشش نمونه دردستگاه و تبدیل آن به عکسهای متوالی با استفاده ازالگوریتم های پردازشتصویر الگوهایی برروی عکس اول ایجاد می شود سپس با استفاده ازتکنیک همبستگی تصاویر دیجیتال الگهای مورد نظر تا عکل آخر ردگیری شده درنهایت توسط الگوریتم محاسبه جابجایی الگوها درعکسهای متوالی مقدار تغییر طول نمونه و کرنش حاصل میشود.