سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکبر روحی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و کارشناس آموزش
شیرین سلیمی بنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان

چکیده:

اگر چه رسانه میتواند بصورت مستقیم تمامی آحاد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد اما تاثیر مهم آن از طریق اثر- گذاری بر نهادهایی چون خانواده است. رسانه از ابزار گوناگونی در زمینه برنامهسازی برخوردار است و میتواند مفاهیم را در قالبهای متنوع و جذاب به مخاطب عرضه نماید. پیامد اثرگذاری رسانه را میتوان در دو قالب پیامدهای مثبت همچون افزایش سطح آگاهی اعضای خانواده در زمینههای مختلف از جمله موضوعات و مسائل جسمی، روحی و اصلاح رفتار فردی و جمعی و پیامدهای منفی چون افزایش خشونت خانوادگی، طلاق و جرائم اجتماعی مشاهده نمود.رسانه ها میتوانند بر موضوعاتی چون تربیت فرزندان و چالشهای درون خانواده موثر واقع شوند و بررسی پیامدهای رسانهای در هر یک از این موارد میتواند چشم انداز روشنی از وضعیت و عملکرد آنها نشان دهد. رسانههای گروهی علاوه بر این که در فرایند ارتباطات و جابجایی اطلاعات در درون جامعه و ملل سهیم هستند در عرصههای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به موازات تحولات عمیق در نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دگرگونی باورها و ارزشهای مسلم جامعه کارساز بوده و به عنوان یک دانشگاه عمومی در راستای شکوفایی و اعتلای فرهنگ جامعه زبان هدایت خویش را به کار بسته و جامعه را به سمت و سوی مطلوب هدایت می نمایند. از آن جا که الگوسازی رسانه برای والدین و فرزندان امری بدیهی است و تجربیات فراوانی این موضوع را به اثبات رسانده عملکرد رسانه در قالب طرح الگوهای موفق ضمن تقویت باورهای درست و تصحیح نگرش های نادرست منجر به تغییر رفتار به عنوان هدف غایی آموزش خواهد گردید. در این مقاله ابتدا به نقش رسانه می پردازیم ، سپسبا استناد به تحقیقات انجام شده در سایر کشورها رسانه موفق و موثر و اثرات مثبت و منفی آن را مورد بررسی قرار می دهیم.مزایا و معایب استفاده از اینترنت و نقش رسانه در آموزش خانواده مطالبی است که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند . در پایان نیز راهبردهایی جهت آموزش صحیح خانواده از طریق رسانه ذکر می گردد .