مقاله رسانه ملی و ارتقا سرمایه اجتماعی جوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات توسعه اجتماعی ایران از صفحه ۱۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: رسانه ملی و ارتقا سرمایه اجتماعی جوانان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسانه های جمعی
مقاله تلویزیون
مقاله ماهواره
مقاله سرمایه اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلی غلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم پور داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با هدف تحلیل اثرات تماشای کانال های تلویزیون داخلی (سیمای جمهوری اسلامی ایران) بر سرمایه اجتماعی و ابعاد و مولفه های آن نزد جوانان و برخی متغیرهای رسانه ای اثرگذار بر این رابطه مانند میزان مصرف رسانه ای، با استفاده از چارچوب نظری حاکم بر نظریه کاشت و نظریه استفاده و رضامندی به نگارش درآمده است. در پژوهش حاضر میزان سرمایه اجتماعی افراد با میزان استفاده آنان از کانال های تلویزیون داخلی و برخی متغیرهای زمینه ای مانند جنسیت، محل سکونت خانواده، طبقه اجتماعی، رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان و میزان مصرف رسانه ای، الگوی مصرف رسانه ای، میزان اعتماد رسانه ای، میزان احساس ترغیب به مشارکت اجتماعی از سوی رسانه های جمعی، میزان احساس آگاهی بخشی رسانه‌های جمعی و نوع مصرف رسانه ای بر اساس ترجیح مصرف تلویزیون یا ماهواره در ارتباط قرار داده شده است. بر اساس نتایج تحقیق افرادی که از نظر الگوی مصرف رسانه ای، دارای مصرف کیفی می باشند از سرمایه اجتماعی بالاتری در مقایسه با افرادی که دارای مصرف عامیانه هستند، برخوردار می باشند. پاسخگویان تحقیق از میزان سرمایه اجتماعی ذهنی و انتزاعی بالاتری نسبت به سرمایه اجتماعی عینی برخوردار می باشند. میزان سرمایه اجتماعی بینندگان عادی برنامه های تلویزیون از تماشاگران پرمصرف بیشتر می باشد. در هر دو متغیر سرمایه اجتماعی عینی و ذهنی، مخاطبان عادی از میانگین بالاتری نسبت به مخاطبان پرمصرف برخوردارند. بر اساس ضرایب بتای متغیرهای مستقل مورد بررسی در تحلیل مسیر عوامل رسانه ای اثرگذار بر سرمایه اجتماعی متغیرهای میزان اعتماد رسانه ای، میزان مصرف رسانه ای، نوع مصرف رسانه ای، محل سکونت خانواده، جنسیت، میزان احساس آگاهی بخشی رسانه ها، میزان احساس ترغیب به مشارکت اجتماعی و سیاسی توسط رسانه ها و الگوی مصرف رسانه ای به ترتیب بیشترین تا کمترین تاثیر را بر سرمایه اجتماعی دانشجویان دارند.