سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابوالفضل روحانی – مربی،کارشناس ارشد مهندسی صنایع_عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

ماموریت یا رسالت دانشگاه درگذشته شامل اموزش و پژوهش بود که امروزه با توجه به تحولات روی داده درمحیط جهانی و تغییر درروابط بین سه عملگراصلی درسیستم های ملی نوآوری صنعت دولت دانشگاه رسالت سومی نیزبرعهده دانشگاه ها نهاده شده است و آن همان کارافرینی دانشگاهی و مشارکت درتوسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع و مناطق است کارافرینی دانشگاهی عبارت ازایجادزمینه توسعه نواوری دراعضای دانشگاه تجاری کردن نتایج تحقیقات دانشگاهی و بالطبع توسعه فعالیت های اقتصادی است جامعه ما نیز به لحاظ داشتن دانشگاه های متعدد دارای پتانسیل بالایی درجهت استفاده ازاین منابع دانشگاهی برای توسعه بیشتر درابعاد مختلف و ازجمله کارافرینی می باشد لذا هدف اصلی تحقیق حاضر تشریح اهمیت و چگونگی تاثیر دانشگاه ها برتوسعه کارافرینی و همچنین تبیین ساختارهای لازم جهت نیل به معیارهای دانشگاه های کارآفرین می باشد.