سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا فزونی اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
داریوش حیاتی – عضو هیئت علمی بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

درطی دهه های گذشته ایجاد اشتغال درشهرها و توسعه مناطق شهری به قیمت رکود اقتصادی و یا حتی بدبختی اقتصادی مناطق روستایی جهان تمام شده است درایران نیز گرایشهای سرمایه گذاری دربخشهای صنعت و خدمات شهری نابرابری شهری و روستایی را موجب شده است اغلب صاحبنظران جهت رفع مشکل اشتغال درمناطق روستایی راهکار ایجاد قطبهای رشد اقتصادی و مالی در بخشهای مختلف اقتصاد روستایی را درنظر می گیرند که دراین حیطه توجه به مشاغل کوچک روستایی و نیز صنایع تبدیلی و تکمیلی محلی روستایی که در زمره فناوریهای کوچک و متوسط از آن نام برده می شود از اصلی ترین راهکارها محسوب می گردد دراین راستا ترویج و آموزش کشاورزی نقش بسیار مهمی در طراحی کنترل هماهنگی و مدیریت این مشاغل به عهده خواهد داشت و ازاین طریق خواهد توانست خدمات ارزنده ای را درنواحی روستایی ارایه دهد لذا مقاله حاضر برآن بوده تا با بهره گیری از روش اسنادی و به شیوه توصیفی تحلیلی به بیان مهمترین وظایف ترویج و آموزش کشاورزی دراین زمینه بپردازد.