سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شادی بصیری – هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

گیاهان دارویی اسانس دار نقش مهمی در زندگی انسان دارند. ترکیبات فرار موجود در اسانس گیاهان به طور مؤثر ی تحت تأثیر روش های فرآوری می باشد. در این پژوهش از خشک کن کابینتی با دماهای ۳۰ و ۴۵ و ۶۰ درجه سانتیگراد و سرعت جریان هوا ۱/۵ و۲/۵ و ۳ متربرثانیه جهت خشک کردن دو نوع آویشن بومی در استان خراسان (Thymus transcaspicus ،Ziziphora clinopodiodes) استفاده گردید. پس از خشک شدن نمونه ها، با استفاده از دستگاه کلونجر ، به روش تقطیر باآب اسانس گیری به عمل آمد و بازده هر کدام بر اساس درصد حجمی و وزنی محاسبه گردید. آزمون آماری مورد استفاده در این پژوهش از نوع فاکتوریل بودکه در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار انجام پذیرفت.کیفیت اسانس نیز با استفاده از دستگاه های GC و GC/MS مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد Ziziphora clinopodiodes مقدار اسانس بیشتر داشته و مناسب ترین دما و سرعت جریان هوا جهت خشک کردن آویشن، به منظور حداکثر استحصال اسانس، به ترتیب ۴۵-۳۰ درجه سانتیگراد و ۱/۵ متر بر ثانیه بودند. سرعت جریان هوا بر مقادیر مواد مؤثره تأثیر نداشت.