سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سید داوود محمدی – دانشجوی دکتری رشته روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
نسرم شایان – دانشجویی دکتری دانشگاه دبی
اسماعیل ترابی – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی،دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین متغیرهاى شخصیتى مدل پنج عاملى و رضایت زناشویى بود .نمونه پژوهش مشتمل بر ۴۰۰ زن از مادران دانش آموزان دوره ابتدایى شهر تهران بود .براى جمع آورى داده ها از پرسشنامه پنج عاملى نئو و پرسشنامه انریچ استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان داد که بین نوروزگرایى و رضایت زناشویى رابطه منفى معنى دار وجود دارد ولى همسازى و وظیفه شناسى با رضایت زناشویى همبستگى مثبت دارند .این یافته ها دال بر آن است که همسازى و وظیفه شناسى به عنوان همبسته هاى مهم رضایت زناشویى سزاوار توجه بیشترى هستند.