سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرضیه دلیر – دانشجوی کارشناسی ارشد
عباس صفرنژاد – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی،

چکیده:

آویشن گیاهی از خانواده نعنا ( Labiate ) است که در ایران به نام های گوناگون مثل آذربه و آوشه شناخته می شود. هدف از این تحقیق بررسی کارایی مارکر رپید در تنوع ژنتیکی بین ۱۳ نمونه آویشن( Thymus ) می باشد. به این منظور از برگ های جوان DNA ژنومی استخراج و واکنش زنجیره ای پلیمراز ( PCR ) با استفاده از ۹ آغازگر RAPD بر روی DNA ی ژنومی تود ههای مورد مطالعه انجام گردید و ۱۴۹ نوار باندی تولید نمود که ۱۲۴ تا از باندها ( ۲۲ / ۸۳ %) چند شکلی نشان دادند. نوارهای باندی بر اساس وجود ( ۱) یا عدم وجود باند ( ۰) کد گذاری و ماتریس تشابه توده ها با استفاده از نر مافزار Pop gen 3.2 محاسبه شد و بر اساس آن تجزیه خوش های به روش UPGMA انجام و دندروگرام آن ترسیم گردید. بیشترین شباهت بین نمونه های ۵ و ۳ در سطح ۷۷ % مشاهده شد در حالیکه نمونه های ۸ و ۱ در دورترین فاصله ژنتیکی ( ۶۹ %) نسبت به هم قرار داشتند. به طور کلی نتایج این مطالعه وجود تنوع ژنتیکی بالایی را در بین نمونه های مورد بررسی نشان داد. بنابراین به نظر می رسد این نشانگر مولکولی را می توان به عنوان ابزار مفید در بررسی روابط خویشاوندی و فاصله ژنتیکی نمون ههای مختلف آویشن مورد استفاده قرار داد