سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد شکوهی فر – دانشگاه فردوسی مشهد
ناهید عباسپور – دانشگاه فردوسی مشهد
ماهرخ فلاحتی رستگار – دانشگاه فردوسی مشهد
مجتبی اسکندری – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی خراسان رضوی

چکیده:

قارچ Fusarium oxysporum f.sp. Melonis عامل بیماری زردی و پژمردگی آوندی یکی از بیمارگرهای مخرب خربزه در دنیا بشمار می رود.این قارچ بر اساس بیماریزائی روی ارقام افتراقی ملون در چهار نژاد صفر، ۱و۲ و۱٫۲ گروهبندی می شود. یک تک ژن قالب بنامFom-1 مسئول مقاومت به نژاد های ۰ و ۲ می باشد. تا کنون مارکرهای متعددی برای ردیابی ژن Fom-1 شناسائی شده است ولی توالی کد کننده آن هنوز شناسائی نشده است. ژن MRGH12در گروه لینکاژیFom-1قرار دارد. در این مطالعه بمنظور ردیابی ژن MRGH12 در ارقام خربزه ایرانی، بنام های خاتونی و خاقانی، بر اساس توالی BAC31O16 یک جفت آغازگر اختصاصی برای اگزون های اول و دوم این ژن طراحی شد. الکتروفورز محصول PCR نشان داد یک تک باند با وزن مولکولی مورد انتظار ( ۱۳۰۰ جفت باز) در هر دو رقم مورد مطالعه تکثیر شده است از آنجا که بیشتر ارقام ایرانی نسبت به نژاد ۲ مقاوم می باشند لذا انتظار می رود ژن Fom-1 را دارا بوده و به دلیل لینکاژ دوژن حضور ژن MRGH12 در این ارقام قابل قبول خواهد بود.