سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا حاجی احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی،
مجید طالبی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

انار یکی از گیاهان باغی مهم محسوب میشود که دارای ترکیبات گوناگون مانند پتاسیم و پلیفنلهای آنتیاکسیدان است. بخشی ازچرخهی تولید این ترکیبات در درون پلاستیدهای گیاه قرار دارد، بنابراین مطالعهی ژنهای کلروپلاستی میتواند به شناسایی هرچه بیشتر مکانیزم تولید این ترکیبات کمک کند. در این تحقیق ناحیهی ژنی petA-psaJ شامل ژنهای psaJ، trnAtrp، petG، petL، psbE، psbF، psbL، psbJ، petA با هدف توالییابی و تجزیه و تحلیل فیلوژنی در انار و رابطهی آن با گیاه مورد استفاده شد. مورد به عنوان دادهی خارج گروهی از خانوادهیMyrtaceae است که انار نیز ابتدا از نظر گیاهشناسی دراین خانواده قرار گرفته بودDNA کلروپلاستی از برگهای انار وحشی، اهلی، زینتی و مورد استخراج گردید و ژنهای مورد نظر توسط واکنشPCRبا آغازگرهای اختصاصی که بر اساس توالیDNA همردیف شده با سایر گیاهان طراحی گردیده بودند، تکثیر شدند. محصولات واکنشهایPCR توالییابی شدند و بر اساس نتایج آن نزدیکترین گونه از لحاظ تکاملی به انار گونه Myrtuscommunisتشخیص داده شد. گونهیSyzygium cuminiکه از خانوادهیMyrtaceae است نیز در کنار این دو گیاه قرار گرفت. ناحیهی بینژنیpsbE-petL درصد تنوع بالاتری را درون ارقام انار نشان داد بنابراین میتوان آن را به عنوان بارکدی مناسب برای بررسی تنوع درون ارقام انار معرفی کرد.