سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
سعید نصرالله نژاد – استاد یار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

توتون (Nicotina tabacum) یکی از محصولات زراعی مهم استانهای گلستان و مازندران میباشد. در سالهای اخیر علائم بیماری ویروسی موزاییک خیار در بعضی از مزارع توتون مشاهده شده است. به منظور بررسی میزان آلودگی مزارع به ویروس CMV، تعداد ۱۴۵ نمونه از مزارع استانهای مذکورگرفته شد و نمونه ها با آنتی بادی پلیکلونال با روش DAS-ELISA مورد بررسی قرار گرفت. سپس نمونه های آلوده با آنتی بادیهای منوکلونال زیرگروه یک و دو با روش Compound-ELISA مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بررسی نشان داد از بین ۱۴۵ نمونه، ۶۱ نمونه آلوده به ویروس CMV بوده است واز بین ۶۱ نمونه آلوده نیزتعداد ۴۹ نمونه متعلق به زیر گروه I و ۴ نمونه آلوده به زیرگروه II بود. این اولین گزارش از وجود سروتیپ های CMV در مزارع توتون در استانهای گلستان و مازندران میباشد.