سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آزاده انتظاری – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن مهرور –
بهروز جعفرپور –

چکیده:

در طی بازدیدهای انجام شده در تابستان ۱۳۸۹ از برخی مناطق کشت کلم گل (Brassica oleracea var. botrytis) در استان خراسان رضوی شامل شهرستان مشهد و حومه مشهد (گلشهر و مهرآباد)، استان خراسان شمالی شهرستان بجنورد و استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه تعداد (۳۵۸n=) نمونه مشکوک به آلودگی جمع آوری و با استفاد از روش سرولوژیکی الایزا و به کمک آنتی بادی اختصاصی ویروس موزائیک کلم گل (Cauliflower mosaic virus-CaMV) مورد سنجش قرار گرفتند ، که بر اساس آزمون الایزا ۲۹۸ (۲۴/۸۳%) نمونه کلم گل به CaMV آلوده بودند. از بین نمونه های مثبت ارزیابی شده در آزمون الایزا ۳ جدایه از مناطق مختلف با شدت علائم متفاوت انتخاب و به گیاهان سالم شلغم (Brassica rapa) و کلم قمری (Brassica oleracea var. gongylodes) تلقیح شدند. به منظور تأیید آلودگی نمونه ها، واکنش زنجیره ای پلیمراز با یک جفت آغازگر اختصاصی جهت تکثیر چارچوب ژنی۲ ((open reading frame-ORF II صورت گرفت. بعد از الکتروفورز محصول PCR بر روی ژل آگارز ۵/۱% تک باندی معادل۷۲۴ جفت باز مشاهده شد. نهایتا جهت تجزیه مولکولی ویروس، ژن II مربوط به ۳ جدایه,Ca-M1 ,Ca-Boj Ca-Azg تعیین ترادف گردید