سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

انسیه فدایی – کارشناس ارشد محیط زیست،دانشگاه بیرجند
حمیدرضا پورخباز –
سمانه بی آزار –
فاطمه صفری –

چکیده:

به منظور آگاهی از چگونگی میزان سرب موجود در گیاهان بوته ای همیشه سبز کاشته شده در اطراف خیابان ها و بزرگراههای تهران و نیز معرفی گونه های مناسب تر از میان آنها، که قادر باشند نسبت به سایرین، سرب بیشتری را جذب و یا در سطح برگ هایشان ته نشین نمایند و در عین حال آسیب چندانی نبینند، اقدام به شناسایی آنها کردیم. در این راستا پس از اقدامات اولیه دو گونه نسبتاً غالب خرزهره و برگ نو انتخاب شدو جمعاً ۲۰ ایستگاه در سطح شهر تهران در نظر گرفته شد که تقریباً اغلب راه ها و خیابان های اصلی را شامل می شود.در بررسی های صورت گرفته ملاحظه شد که این دو گیاه تواماً در سطح ۹۵ درصد حدود اطمینان ذرات سرب را به میزان تقریبی ۲۷ ۰/کیلوگرم در هر گرم برگ خشک خود جذب نموده و در میان آنها گیاه برگ نو جذب بیشتری را انجام می دهد. ضمناً نقش فصول مختلف سال نیز مورد بررسی قرار گرفت و تعیین گردید که در فصل های بهار و تابستان بیشترین مقدار جذب صورت گرفته است.ضمناً هر دو گیاه علی رغم در معرض قرار گرفتگی به این عناصر آلاینده هوا، ظاهراً آسیب چندانی ندیده و به عنوان یک صافی بیولوژیکی قادر می باشند مقداری از آلودگی ناشی از ذرات سرب موجود در هوای اطراف خود را بکاهند