سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن کارگزارفرد – کارشناس ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز
شاپور مرادی – دانشیار، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله روشی تحلیلی جستجوی محل و عمق چندین ترک درتیر اویلر با توجه به تغییرات فرکانسهای تیرناشی از حضور ترک و با استفاده از الگوریتم بهینه سازی زنبور عسل ارائه شده است. در ابتدا هر ترک با یک فنر پیچشی مدلسازی شده و سپس با استفاده از روش انرژی رابطهای بین تغییرات فرکانس و پارامترهای ترک استخراج و این رابطه برای تعریف تابع هدف بکار گرفته شده است.جهت بیان کاربرد و دقت روش مذکور نتایج تحلیل تیر یک سر گیردار شامل دو ترک عرضی همزمان که نتایج آن در مراجع دیگر نیز گزارش شده است، ارائه شده است. با مقایسه نتایج بدست آمده ازاین روش با مقادیر واقعی و نتایج مراجع دیگر، میتوان به مزیت روش ارائه شده از لحاظ سرعت و دقت در ردیابی ترک پی برد