مقاله ردیابی ژن sul2 در اشریشیاکلی جداسازی شده از بیماران مبتلا به عفونت های ادراری مراجعه کننده به مراکز کلینیکی شهر خوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۷۶ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: ردیابی ژن sul2 در اشریشیاکلی جداسازی شده از بیماران مبتلا به عفونت های ادراری مراجعه کننده به مراکز کلینیکی شهر خوی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشریشیاکلی
مقاله سولفونامیدها
مقاله ژن sul2
مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی
مقاله دیسک دیفیوژن تست
مقاله MIC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی جمیله
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان سپهی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: بزاززاده نگار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مصرف گسترده کوتریموکسازول در درمان عفونت های مجاری ادراری و در عین حال استفاده نادرست از این دارو، منجر به پیدایش سویه های اشریشیاکلی مقاوم به آن شده است. با توجه به نقش ژن sul2 در ایجاد مقاومت نسبت به سولفونامیدها، مطالعه حاضر با هدف بررسی ژن sul2 در میان سویه های اشریشیاکلی جداسازی شده از بیماران مراجعه کننده به مراکز کلینیکی شهر خوی انجام گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه، طی ۴ ماه، ۳۰۰ نمونه ادرار از بیماران سرپایی و بستری بیمارستان های شهر خوی جمع آوری و ۱۰۰ ایزوله اشریشیاکلی توسط آزمایش های بیوشیمیایی تایید شدند. در مرحله بعد تست تعیین حساسیت نسبت به ۱۰ آنتی بیوتیک منتخب توسط روش دیسک آگار دیفیوژن انجام شد. همچنین MIC و MBC آنتی بیوتیک کوتریموکسازول به روش برات میکرودیولشن برای سویه های مقاوم اشریشیاکلی به کوتریموکسازول سنجیده شد. روش PCR برای یافتن ژن sul2 در ایزوله های مقاوم انجام گردید.
یافته ها: از کل ۱۰۰ ایزوله اشریشیاکلی ۷۱ ایزوله (۷۱ درصد) مقاوم به کوتریموکسازول بودند که ژن sul2 در ۵۷ ایزوله (۸۰ درصد) از آن ها مشاهده شد. این ژن در ایزوله های مقاوم به سولفونامیدها که هاله عدم رشد را تشکیل نداده بودند، مشاهده شد. همچنین در ایزوله هایی که دارای ژن sul2 بودند به طور هم زمان به آنتی بیوتیک های آمپی سیلین، اسید نالیدیکسیک و سیپروفلوکساسین، مقاومت دیده شد. MIC و MBC برای آنتی بیوتیک کوتریموکسازول، به ترتیب ۱۶، ۳۲ میکروگرم در میلی لیتر به دست آمد.
نتیجه گیری: این پژوهش برای اولین بار در ایران، حضور ژنsul2  را در اشریشیاکلی مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که درصد مقاومت به این آنتی بیوتیک در شهر خوی، به ۷۱ درصد رسیده است. اگر این روند، ادامه پیدا کند، ممکن است مقاومت به همه آنتی بیوتیک های رایج مصرفی در مراکز کلینیکی ایجاد شود و باعث ناموفق شدن درمان گردد.