سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدحسن نبوی – مهندسان مشاور آب نیرو

چکیده:

در همه ی رده بندی های مهندسی توده سنگها که تاکنون از سوی پژوهشگران پیشنهاد و به کارگرفته شده دو نارسایی یا ناروایی خودنمایی می کند ۱)ارزش دهی Rating به سنجه ها پارامترها ی رده بندی ها به هیچ روی بسامان نیست ۲) پیوند میان سنجههای همگون و ناهمگون نادیده گرفته شده به سانی که نگرش دلخواهانه فرمانروای بی چون و چرا بوده است ! دراین نوشتار برای چاره گری رده بندی نوینی پیشنهادشده که برپایه ی ۶ سنجه ی دیداری زمین شناسی مهندسی است پیشنهادانجمنهای جهانی IAEAوISRM ستبرای لایه ها L تاب فشاری سنگابه R اندازه بلوکها BS شکافتگی توده سنگ F نفوذ پذیری P و هوازدگی W که ۶ سنجه یدیداری اندکه درهمه ی پروژه های سازه های مهندسی در سنگها بکارگرفته می شوند نگرش پایه ای دراین رده بندی اثر گذاری سنجها روی همه C و اثر پذیری از هم E و برای هرس زاه ارزش آن C+E پیشنهاد شدهاست.