سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین عبداللهی – دانشجوی کارشناسی زمین شناسی

چکیده:

سیستم های زمین شناختی و هیدروشیمیایی دربرخی موارد خیلی پیچیده تراز آن است که توسط روشهای گرافیکی و اماری مرسوم تحلیل شود ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی درچرخه طبیعت اغلب بهص ورت پیوسته تغییر می کنند تا ناگهانی به عبارت دیگر فرایندهای فیزیکوشیمیایی همیشه خروجی های مجزایی ندارند به دلیل این پیوستگی ممکن است گروه های آماری به خوبی ازیکدیگر تفکیک نشوند ودرعوض ممکن است توالی را تشکیل دهند که گروه ها با هم همپوشانی داشته باشد بنابراین روش منطق فازی می تواند برای اهداف مدلسازی و رده بندی مفید باشد دراین مطالعه ۶۱ نمونه آب زیرزمینی دشتهای زوبرچری و خران با استفاده از روش تقسیم بندی فازی به چهارگروه تقسیم شد و نتایج آن با تقسیم بندی به روش انالیز خوشه ای سلسله مراتبی مقایسه شد