سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پوریا ستاری – دانشگاه پیام نور زاهدان، گروه زمین شناسی
محمدرضا موسوی – سازمان زمین شناسی مرکز زاهدان
عبدالحلیم شه بخش مجبور – آزمایشگاه فنی خاک زاهدان

چکیده:

گروه بنگستان )آلبین- سانتونین( در منطقه فارس ساحلی دربردارنده سازندههای کژدمی، سروک و ایلام است . سازند سروک )آلبین پسین- سانتونین( در برش مورد مطالعه دارای ضخامت ۱۹۲ متر است و به طور عمده از سنگهای کربناته ساخته شده است.بررسی های صحرائی و آزمایشگاهی نشان می دهد که سازند سروک در طاقدیس زیره از سه گروه رخساره ای وابسته به محیط های دریایی بازA( سدB(و تالابC( تشکیل شده است. این رخساره ها در یک پلاتفرم کربناته نوع رمپ هم شیب نهشته شده اند. تغییرات عمودی رخساره ها نشان می دهد که سازند سروک در برش مطالعه شده طاقدیس زیره از سه سکانس رسوبی درجه سوم پسرونده تشکیل شده است.