سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی صبوحی – کارشناسی ارشد زمین شناسی، گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، عضو باشگا
مرتضی شیخ – کارشناسی ارشد زمین شناسی، گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، سازمان ز
مارال نقوی آزاد – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، شرکت توسعه پترو ایران
ماهنوش محمدی – کارشناسی ارشد زمین شناسی، گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه

چکیده:

سازند قم به سن الیگو- میوسن یکی از مخازن مهم هیدروکربوری در ایران مرکزی است. این سازند در پهنه وسیعی از حوضه ایران مرکزی گسترش دارد. نهشته های سازند قم در برش مورد بررسی (اروانه – سمنان) با ستبرای ۴۹۴ متر دربردارنده تناوبی از سنگ آهک، سنگ آهک ماسهای ، شیل، مارن و کنگلومرا است که باهمبری همشیب و ناپیوسته بر روی رسوبات سازند قرمز زیرین و در زیر رسوبات سازند قرمز بالایی قرار گرفتهاست. در این پژوهش با هدف شناسایی ریز رخسارههای تشکیل دهنده برش مورد بررسی و تفسیر محیط رسوبگذاری آنها، ۲۴۰ نمونه از سازند قم در برش اروانه سمنان برگرفته شده است. در پی مشاهدات صحرایی، بررسی دقیق پتروگرافی مقاطع نازک و تفکیک ریز رخسارههای موجود، در مجموع ۱۱ زیررخساره وابسته به ۴ محیط رسوبی (پهنه جزر و مدی، تالاب، سد و دریای باز) برای نهشتههای مورد پژوهش شناسایی شده است. بررسی تغییرات عمودی رخسارههای شناسایی شده در این برش و مقایسه آنها با محیطهای رسوبی امروزی و قدیمی، همچنین تلفیق دادههای بهدست آمده با شواهد تکتونیکی، منجر به شناسایی محیط رسوبی پلاتفرم کربناته شلف برای نهشتههای این سازند شده است.