سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سجاد مغفوری – بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس، ۲دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی ش
ابراهیم راستاد – بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس، ۲دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی ش
فردین موسیوند – بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس، ۲دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی ش

چکیده:

توالی آتشفشانی- رسوبی کرتاسه پسین در منطقه نوده که میزبان کانی زایی مس(روی) سولفید توده ای و منگنز می باشد از چهار واحد سنگی( (Unit1,Unit2, Unite3,Unit4 )تشکیل شده است. کانی زایی مس(روی) در کانسار نوده و رخداد های چون و نیران در واحد اصلی ۲ رخ داده است. گدازه آندزیت-لاتیت و ماسه سنگ سیلتی توفی از واحد اصلی ۲، سنگ دربرگیرنده مس در منطقه مطالعاتی می باشد. میزبان کانی زایی منگنز استراتی فرم توف های قرمز رنگ واحد اصلی ۱می باشد. رخساره های کانه دار کانسار مس(روی) نوده را که در دو افق معدنی رخ داده است، می توان بر اساس شکل هندسی،بافت و ساخت ماده معدنی و عیار کانسار، به سه رخساره متفاوت تقسی م نمود که عبارتند از: ۱) رخساره رگه -رگچه ای Stringer zone) سیمای اصلی این رخساره را رگه- رگچه های سیلیسی- سولفیدی تشکیل می دهد. رگه- رگچه ها دارای بافت جانشینی بوده و کانی های کالکوپیریت، بورنیت، پیریت و مگنتیت کانی شناسی این رخساره را شامل می شوند. ۲) رخساره کانسنگ توده ای: این رخساره که بخش پرعیار و توده ای کانسار را تشکیل می دهد و از کانی های کالکوپیریت، مگنتیت ، اسفالریت ، بولانژریت و پیریت تشکیل شده است. بافت سولفیدها در این رخساره به صورت توده ای و جانشینی می باشد. ۳) رخساره کانسنگ لایه ای: این رخساره دارای سیمای لایه ای ونواری و عیار پایین از ماده معدنی است. لامینه ها و نوارهای سولفیدی بصورت هم روند با لایه بندی سنگ میزبان (چینه سان) و در بخش شرقی کانسار تشکیل شده است. پیریت و کالکوپیریت سولفیدهای تشکیل دهنده رخساره کانسنگ لایه ای می باشند.