سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیرا باقرنژاد – کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد
اسدالله محبوبی – دکتری ، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسین محمودی قرائی – دکتری ، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد خانه باد – دکتری، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران، در طی کوهزایی تریاس میانی به صورت یک حوضه درون قاره ای تشکیل شده است. سازند تیرگان به سن بارمین- آپتین زیرین، در این حوضه عمدتاً از سنگ آهک های االیتی- اربیتولین دار با میان لایه های شیل آهکی و مقدار کمی ماسه سنگ نهشته شده است. این سازند با سنگ های سیلیسی آواری سازند شوریجه در مرز زیرین خود و سنگ های آهکی- مارنی سرچشمه در مرز بالایی به صورت هم شیب قرار دارد. به منظور تشخیص رخساره های رسوبی و چینه نگاری سکانسی این سازند دو برش چینه شناسی(آبگرم و سیبزار) مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این بررسی ها منجربه شناسایی ۱۷ رخساره کربناته و دو رخساره آواری شده است. این رسوبات در یک رمپ کربناته و در محیط های پهنه جزرومدی، لاگون، پشته های سدی و دریای باز نهشته شده اند. آنالیز چینه نگاری سکانسی منجربه شناسایی ۳ سکانس رسوبی رده سوم شده است. مرزهای سکانسی در هر دو برش از نوع SB2 هستند. مقایسه منحنی تغییرات سطح دریا در برش های مورد مطالعه با منحنی تغییرات جهانی تا حدودی قابل انطباق است و اختلافات موجود ناشی از رویدادهای محلی بوده است.