سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید حسن حجازی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
عبدالحسین کنگازیان – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
سمیرا شیردوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

توالی مورد مطالعه از سازند بختیاری در ۱۴ کیلومتری شهرستان هفشجان قرار دارد. خرده سنگهای آهکی، ماسه سنگی و گلی، گراول های اصلی این سازنده رد توالی مورد مطالعه هستند. مطالعات صحرایی باعث تشخیص ۷ رخساره سنگی شامل: ۵ رخساره کنگلومرایی (Gh Gp Gt Gcg Gcm) و ۲ رخساره ماسه سنگی (Ss Sm) در این سازنده شده است. رخساره های Gcm و Gcg رخساره های اصلی و رخساره های Gt، Ss Sm Gh Gp رخساره های فرعی این توالی می باشند. عنصر ساختاری اصلی ان از نوع SG و عنصر فرعی آن از نوع GB می باشد. بر اساس مجموعه های رخساره ای و عناصر ساختاری ذکر شده ، مدل رسوبی کنگلومرای بختیاری در منطقه مورد پژوهش را می توان رودخانه ای بریده بریده با بستر گراولی دانست که با رسوبات مخروط افکنه ای تغذیهمی شده است.