سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زاهد دوستی مهر – لرستان -شهرستان کوهدشت بخش رومشگان روستای دوراهی بازوند
رحیم مهاری – دانشگاه آزاد اسلامی گروه زمین شناسی
یوسف ستارزاده – دانشگاه آزاد اسلامی گروه زمین شناسی

چکیده:

سازند تلهزنگ به سن پالئوسن پسین- ائوس پیشین از سنگهای کربناته تشکیل شدهاست، ضخامت سنگهای کربناته در منطقه ۱۴۴/۵ -۱۴۴ متراست واحدهای آهکی سازند تلهزنگ در بخش وسیعی ازگستره لرستان بویژه در نواحی غربی آن رخنمون دارد این رسوبات به صورت هم شیب برروی سازندآواری امیران قرار گرفته و مرز بالایی آن نیز به صورت هم شیب به رسوبات قرمز رنگ و سیلتستونی کشکان محدود میگردد، براساسمطالعات میکروسکوپی، در مجموع ۹ گروه رخساره کربناته و ۲گروه رخسارهای آواری در واحدهای تشکیل دهنده سازند تلهزنگ شناسایی و به روش رخسارههای کربناته دانهام و رخسارههای آواری فولک نامگذاری شدند رخسارههای کربناته تشکیل دهنده سازند تلهزنگ در منطقه رومشگان در ۶ کمربند رخسارهای دریایی باز، جلوی سد، سد، پشت سد، زیرجزرومدی و جزرومدی نهشته شدهاند که در مجموع کمربندهای رخسارهی مزبور ،محیطهای رسوبگذاری رمپ هموکلینال راتداع یمینمایند.